Mitochondriální poruchy

Mitochondriální poruchy

představují klinicky, biochemicky i geneticky heterogenní skupinu onemocnění, která se významně podílí na nemocnosti dětí i dospělých. Mitochondriální poruchy jsou pro své závažné klinické projevy, progredující charakter onemocnění s nepříznivou prognózou a genetickým přenosem s mendelovským i maternálním typem dědičnosti závažným zdravotnickým problémem. Mezi mitochondriální poruchy patří všechna onemocnění, při kterých dochází k nedostatečné tvorbě energetických zdrojů v oblasti dýchacího řetězce, ATP syntázy, pyruvátdehydrogenázy, Krebsova cyklu nebo ß-oxidace mastných kyselin. V užším slova smyslu se onemocnění na podkladě poruchy oxidační fosforylace a pyruvátdehydrogenázového komplexu označuje pojmem „mitochondriální encefalomyopatie“. Výskyt mitochondriálních onemocnění v populaci není přesně znám, ale minimální prevalence se odhaduje na 1: 3400.

Biogeneze mitochondrií

je jako jediná výjimka v živočišné buňce závislá na dvou genetických systémech a syntéza komplexů respiračního řetězce a ATP syntázy je řízena funkčním propojením genů nDNA a mtDNA. Počet molekul mtDNA není konstantní, ale během vývoje se mění. Nedávné studie ukázaly, že replikace mtDNA probíhá nejen v průběhu buněčného dělení, ale že pokračuje i v postmitotických buňkách. Pacienti s mitochondriálním onemocněním tak mohou mít v průběhu života odlišnou hladinu heteroplazmie mtDNA mutací i v postmitotických tkáních. V mtDNA bylo popsáno více než 200 bodových mutací, delecí a duplikací, které vedou k poruchám energetického metabolismu a rozvoji klinických příznaků onemocnění. Ke změně biologického chování buňky dochází v situaci, kdy počet mutovaných molekul mtDNA přesáhne „práh“ při kterém klesá schopnost buňky vyrábět ATP. Práh pro klinické projevy většiny heteroplazmických mutací je obvykle vyšší než 70-80%. Na vzniku onemocnění se vedle hladiny heteroplazmie podílejí i negenetické faktory, jako je věk pacienta nebo energetické potřeby postižené tkáně. Avšak většina proteinů dýchacího řetězce a ATP syntázy, které jsou kódovány nukleární DNA, je syntetizováno v cytoplazmě v ribozomech a do mitochondrie je transportována ve formě prekurzorů. Poruchy OXPHOS tak mohou být způsobeny generalizovanou nebo tkáňově specifickou poruchou exprese nDNA s autosomálně recesivním nebo dominantním typem dědičnosti. Dědičnost onemocnění v rodinách s poruchou komplexu I a pyruvátdehydrogenázy může být gonozomálně recesivní, protože oba komplexy mají jednu ze svých podjednotek kódovanou genem na X chromozomu. V mitochondriální onemocnění mohou vyústit i poruchy v systému, který koordinuje transport a funkční a strukturální interakci mitochondriálních proteinů.

Klinické projevy

mitochondriální poruchy energetického metabolismu souvisí s generalizovaným nebo tkáňově specifickým poklesem produkce ATP. Obvykle jsou příznaky velice heterogenní a mohou postihnout kteroukoliv tkáň. Nejčastěji dochází k projevům vycházející s postižení funkce svalů, myokardu a/nebo centrálního nervového systému, protože tyto energeticky náročné tkáně jsou nejcitlivější na počínající mitochondriální poruchu. Klinické příznaky závisí především na typu molekulárního defektu a zbytkové aktivitě postiženého enzymu. Navíc u pacientů s mitochondriálním onemocněním dochází často ke zvýraznění klinických příznaků v průběhu akutních horečnatých stavů, což souvisí nejen s vyšší potřebou energetických zdrojů při infekci, ale i s dalším poklesem již původně nízké aktivity postiženého enzymu při jeho zvýšené degradaci rychle uvolněnými proteázami. První příznaky onemocnění se mohou objevit v kterémkoliv věku od novorozeneckého období až do dospělosti, mohou se však projevit i ve vysokém stáří. K nejčastějším příznakům v dětském věku patří neprospívání a porucha růstu, postižení funkce CNS (myoklonická epilepsie, psychomotorická retardace, ataxie), postižení svalů (svalová hypotonie, svalová slabost, snadná unavitelnost) a srdce (hypetrofická/dilatační kardiomyopatie, intersticiální fibróza, porucha rytmu). Mezi příznaky s poněkud nižší frekvencí výskytu patří postižení jater (akutní jaterní selhání), postižení sluchu (percepční nedoslýchavost až hluchota) a zraku (progresivní zevní oftalmoplegie, ptóza víček, retinitis pigmentosa, atrofie optiku, katarakta), kožní projevy a postižení funkce ledvin, endokrinopatie či postižení krvetvorby. Jednotlivé příznaky se mohou vyskytovat izolovaně nebo v jakékoliv kombinaci. V některých rodinách jsou klinické příznaky natolik rozmanité, že zpočátku ani nevedou k podezření na společnou etiologii onemocnění. Avšak právě současný výskyt zdánlivě nesouvisejících klinických příznaků onemocnění u pacienta u kterého není známa etiopatogeneza jeho onemocnění, by měl vždy vést k podezření na mitochondriální etiologii obtíží.

Diagnostika

mitochondriálních onemocnění je založena na spolupráci postižených rodin, ošetřujících lékařů a specializovaných laboratoří, které se zabývají diagnostikou mitochondriálních onemocnění. Při diagnostice se využívá celá škála laboratorních, zobrazovacích a elektrofyziologických metod. U většiny nemocných je však nutno pro stanovení správné diagnózy mitochondriálního onemocnění zajistit i spektrofotometrická, polarografická, histologická, elektronmikroskopická, imunohistochemická a molekulárních vyšetření v bioptovaných tkáních a/nebo v kultivovaných fibroblastech.

Prenatální diagnostika:

mitochondriálních onemocnění v nativních a kultivovaných choriových klcích nebo v kultivovaných amniocytech je dostupná jen v rodinách s generalizovaným typem onemocnění s mendelovských typem dědičnosti. V rodinách kde je onemocnění způsobeno mtDNA mutacemi s maternálním typem dědičnosti, se prenatální diagnostika obvykle neprovádí.

Prognóza

mitochondriálních onemocnění s výjimkou některých poruch beta oxidace mastných kyselin není obvykle příznivá. Průběh onemocnění je často progresivní a léčba pouze symptomatická.

Terapie

je až na pár výjimek (např. deficit koenzymu Q10) jen symptomatická. V léčbě již byla vyzkoušena řada vitamínů a látek, které se podílejí jako kofaktory na mitochondriálních enzymatických reakcích nebo které pomáhají při přenosu elektronů na vnitřní mitochondriální membráně. I když výsledky podávání nejsou obvykle účinné a u většiny postižených není významně ovlivněn klinický průběh onemocnění, stále se většina odborníků shoduje v názoru, že by se u postižených jedinců mělo vyzkoušet podávání L-karnitinu, koenzymu Q10 nebo cytochromu c, v některých situacích se doporučuje podávat rovněž L-arginin, riboflavin, vitamín K3, thiamin, vitamín C a E.

Rizika farmakoterapie:

u pacientů s mitochondriálním onemocněním je nutná zvýšená opatrnost při farmakoterapii. Léčba kyselinou valproovou může inhibovat aktivitu dýchacího řetězce, může vyvolat sekundární poruchu beta oxidace mastných kyselin nebo dokonce akutní jaterní selhání. Existuje zvýšené riziko respiračního selhání po některých anesteticích (thiopental a etomidát). Halotan zvyšuje riziko srdečních arytmiích, NO může snížit aktivitu cytochrom c oxidázy. Mezi rizikové léky patří i azidotymidin, který vyvolává depleci mtDNA. Fialuridin může vyvolat u některých pacientů jaterní selhání. Diazepam ve vysokých koncentracích působí fragmentaci mitochondrií. 6-aminonikotinamid snižuje aktivitu sukcinát dehydrogenázy v bazálních gangliích. Vysoké dávky fenobarbitalu snižují poměr mezi aktivitami cytochrom c oxidázy a NADH cytochrom c reduktázy v mozku. Zatímco působení androgenů stimuluje aktivitu cytochrom c oxidázy v játrech a nadledvinách laboratorních zvířat, blokátory androgenových receptorů toto působení inhibuje. Adriamycin výrazně inhibuje aktivitu cytochrom c oxidázy. Tetracyklinová antibiotika a chloramfenikol inhibují proteosyntézu v mitochondriálních ribozomech, zatímco na proteosyntézu v cytoplazmě nepůsobí.